Tịnh khẩu

Tịnh khẩu từ thuở người đi
Nay người trở lại
khẩu x́ ngôn ra
Người dźa tâm tịnh cơi ta
Khoai thương nhớ mật
lan hoa nhớ mùi
Có miệng
Chẳng biết nói chơi
Có pháo chẳng đốt
Đi đời te tua
Có trống mà chẳng biết khua
Thôi th́ tịnh khẩu
Khỏi thua thiệt ǵ


ccNN
(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 13/3/2005)

.......................

Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com