Tết Nhứt 

Tết nhứt tới rồi sao chẳng hay 
Mồng một Nguyn đn cũng vc cy 
Ra đường chẳng thấy ai cho ,chc 
Chỉ gặp Mẽo quơ tay "says Hi " 

B bạn năm chu mail thiệp tới 
Gọi Sky pe chc Tết đ đy 
Tn dc đi điều đ tới cữ 
G phải v chuồng cho ngy mai 

Ba ngy Tết đến trong băng gi 
Co ro xứ lạ đủ cầm hơi 
Buồn tnh đnh chn xun ngất ngưởng 
Độc ẩm t t ta lai rai 

Thi rng bỏ heo dnh tiền v 
Sang năm ăn Tết ở qu hương 
Xng xang o mo ,i bảnh chọe 
Đ đẹt đ đng ta dzui xun 


ccNN

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 10/2/2005)

 


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com