Gi g trống thu

Trống bỏi người mua, khua đng đng
Trống nh g mi hết muốn sung
Học khn đy đ đi đ đởn
Thu trống nhi nh lc bập bng

Trống nh tuy cũ đu thể dứt
Trống thu d mới chỉ bung xung
Của đời chẳng dễ mn đi mất
Xong trận rồi dng, cắc cắc tng


ccNN

(bi đ posted trn [Diễn n] của ERCT ngy 5/3/2005 tiếp theo sau bi "G Chơi Trấng Bỏi")

 


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com