[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Chim Cu

Trăng khuya
Mờ ảo
Sự đời
Động lng Cu
gy lin hồi
xn xao

Khe
Đồi
Bờ cỏ xạc xo
Chim Cu rướn cổ
chui vo lồng son


ccNN