( Bị chú của ERCT: Việt Nam và Nhật Bản : Giao Lưu Văn Hóa của anh Vĩnh Sính (Exryu 63, Giáo sư Sử học đại học Alberta - Canada) đă được NXB Văn Nghệ T/P HCM xuất bản vào tháng 4 năm 2001. và tất cả những bài trong quyển sách này được anh Vĩnh Sính cho phép post lại trên ERCT.  Xin cám ơn anh Vĩnh Sính.)

.................................................

(1)

 

 

  Xem tiếp