Về việc đào tạo và cấp bằng
tiến sĩ tại Việt Nam

Trần Văn Thọ
GS Đại học Waseda, Nhật Bản

  

Bài này vạch ra một số nhận thức sai lầm về bằng tiến sĩ:[1]

1)   Bằng tiến sĩ không phải nhằm đào tạo nhà quản lư hoặc lănh đạo để cho phép nhà nước cấp kinh phí đi học tại chức lấy bằng tiến sĩ; bằng tiến sĩ là bước cơ bản nhằm đào tạo đội ngũ khoa học có tŕnh độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học;

2)   Nghiên cứu sinh (NCS) không cần phải có đề tài mới để được nhận vào chương tŕnh tiến sĩ, nhưng NCS phải có đủ tŕnh độ để từ quá tŕnh học, nắm được phát triển lư thuyết cơ bản và kiểm chứng lư thuyết bằng thực tiễn trong ngành trên thế giới, từ đó biết được vấn đề ǵ đă được nghiên cứu và cái ǵ chưa được giải đáp và từ đó có đóng góp mới về mặt học thuật.

3)   Luận án tiến sĩ không nhằm nghiên cứu một vấn đề thực tiễn áp dụng ngay cho việc phát triển xă hội, kinh tế như làm sao thu hút đầu tư nước ngoài, hoặc làm sao một địa phương có thể trồng lúa ba vụ; luận án tiến sĩ phải có tính học thuật (academic), triển khai bằng ngôn ngữ khoa học, bằng những khung lư luận cơ bản trong ngành và gói ghém có phê phán tất cả các lư luận, các kết quả mà các công tŕnh nghiên cứu trước đă đạt được liên quan đến đề tài của ḿnh; quan trọng nhất luận án phải có tính độc sáng (originality), đặt ra được những vấn đề mới, đưa ra được những giả thuyết hay lư luận mới và kiểm chứng bằng những tư liệu mới.

Từ những nhận định trên bài viết bàn về yêu cầu thẩm định lại tŕnh độ của giáo sư hướng dẫn, và các trường, viện đào tạo hiện nay, chấm dứt ngay những cơ sở không có tư cách cấp bằng. 

 

Một trong những căn bệnh trầm trọng mà chế độ giao dục đào tạo của Việt Nam trong mấy mươi năm qua gây ra cho xă hội ta là làm lạm phát văn bằng tiến sĩ, là đưa chuẩn mực của học vị cao nhất trong khoa học nầy xuống mức thấp ngoài sự tưởng tượng của người làm khoa học nghiêm túc. Nhiều người, kể cả người viết bài nầy, đă cảnh báo, phê phán vấn đề nầy từ rất sớm và đă có nhiều đề nghị cải cách rất cụ thể và khả thi. Thế nhưng vấn đề nầy không được cấp lănh đạo cao nhất quan tâm, c̣n các cơ quan quản lư trực tiếp, chủ yếu là Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT), th́ hầu như bất lực.[2] .

Gần đây nhà nước có vẻ đă thấy không thể không hành động trước t́nh trạng đă quá trầm trọng. Cụ thể là vào tháng 1/2008 Bộ GD ĐT đă công bố bản Dự thảo qui chế đào tạo tiến sĩ (dưới đây gọi tắt là Dự thảo). Đây là lần đầu tiên vấn đề đào tạo tiến sĩ được đặt ra tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên nội dung Dự thảo có nhiều điểm không khả thi, và nhiều điểm cho thấy người đặt chính sách chưa hiểu đúng ư nghĩa của việc đào tạo bậc tiến sĩ và yêu cầu của luận án tiến sĩ. Mặt khác, Dự thảo chủ yếu nói đến việc xây dựng qui chế cho những cơ sở đào tạo mới và không đề cập đến việc xử lư những văn bằng tiến sĩ sản sinh trong quá tŕnh vàng thau lẫn lộn vừa qua, cũng như không nói rơ vấn đề cải tổ, thanh lọc những cơ sở đào tạo ra đời trong bối cảnh bê bối hàng chục năm qua. V́ đă có nhiều dịp phát biểu ư kiến về vấn đề đào tạo và cấp bằng tiến sĩ (xem danh mục ở cuối bài viết nầy), dưới đây tôi chỉ nêu lại một số vấn đề xét thấy cần đặt lại hoặc viết thêm ở thời điểm hiện nay:

     Mục tiêu đào tạo tiến sĩ là ǵ?
     Thế nào là một luận án tiến sĩ?    
     Tiêu chuẩn của giáo sư hướng dẫn và cơ sở đào tạo tiến sĩ.
     Việc đánh giá và cấp bằng tiến sĩ nên làm như thế nào?

Mục tiêu đào tạo tiến sĩ là ǵ?

Trong kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sĩ (đến năm 2020), suy nghĩ của người làm kế hoạch khá đơn giản và không thực tế.  Ngoài tính bất khả thi, ta thấy nhà nước có suy nghĩ rất đơn giản: để phục vụ nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải có một đội ngũ những nhà khoa học, cụ thể là đội ngũ của nhũng người có học vị tiến sĩ. Không biết từ bao giờ đă có một quan niệm sai lầm rằng bất cứ người làm trong ngành nào, kể cả quan chức và những nhà lănh đạo doanh nghiệp, người có học vị càng cao càng “lănh đạo” giỏi!. Do quan niệm sai lầm nầy, nhà nước đă cấp kinh phí cho quan chức đi học (làm nghiên cứu sinh) tại chức để lấy bằng tiến sĩ, và xem văn bằng nầy là một trong những tiêu chuẩn để đề bạt lên chức vụ cao hơn. Do vậy quan chức tranh nhau đi học để lấy bằng và nạn học giả lấy bằng thật trở thành phổ biến. Quan điểm và chính sách nầy đă làm lăng phí nguồn lực xă hội và gây ra nạn lạm phát văn bằng tiến sĩ. Quan niệm sai lầm và chính sách chạy theo số lượng trong khi các tiền đề xây dựng cơ sở đào tạo chưa được xác lập đă hạ thấp (một cách kinh khủng) chuẩn mực văn bằng tiến sĩ là hệ quả đương nhiên.

Do đó hơn bao giờ hết cần xác định mục tiêu đào tạo tiến sĩ. Đó là tạo ra một đội ngũ khoa học có tŕnh độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học có thể được thực hiện ở đại học hoặc các viện nghiên cứu của cơ quan nhà nước hoặc của doanh nghiệp (nhất là nghiên cứu ứng dụng), nhưng người thuần tuư quản lư doanh nghiệp hoặc quản lư hành chánh không cần văn bằng tiến sĩ. Dĩ nhiên có trường hợp một số quan chức hoặc lănh đạo doanh nghiệp có bằng tiến sĩ. Đó là trường hợp những người nguyên đă có dự định theo con đường nghiên cứu hoặc giảng dạy ở đại học nhưng sau đó t́m thấy khả năng của ḿnh ở lănh vực quản lư doanh nghiệp hoặc nhà nước. Cũng có trường hợp họ không thành công trong dự định ban đầu. Ở Nhật hay ở Mỹ người có bằng tiến sĩ khó t́m việc ở cơ qụan hành chánh nhà nước hoặc doanh nghiiệp hơn là người chỉ có bằng đại học (dĩ nhiên trừ truờng hợp xin vào các viện nghiên cứu của doanh nghiệp hoặc của nhà nước). 

Thế nào là một luận án tiến sĩ?  

Mới đây (tháng 3 năm 2008) một lănh đạo Bộ GD-ĐT có nói một câu được báo chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Nếu không t́m được vấn đề ǵ mới th́ đừng đi học tiến sĩ”. Tôi ghi nhận chủ ư tích cực của câu nói nầy. Bối cảnh của ư kiến nầy là t́nh trạng có nhiều luận án tiến sĩ chỉ là sự sao chép hoặc tổng kết các nghiên cứu của người khác và cần phải chấm dứt t́nh trạng nầy. Nhưng câu nói nầy khó hiểu đối với người làm khoa học, nhất là đối với người phụ trách đào tạo tiến sĩ nghiêm túc. Ta có thể đặt lại vài câu hỏi sau: Thứ nhất, một người định thi vào bậc tiến sĩ (thi làm nghiên cứu sinh) có cần phải có sẵn một đề tài mới? Hay là đề tài mới chỉ được phát hiện trong quá tŕnh học tập vất vả, phải biết vấn đề ǵ đă được nghiên cứu và cái ǵ chưa được giải đáp? Thứ hai, thế nào là “mới”? Có thể là mới trong một thực tiễn nào đó nhưng chẳng có ư nghĩa ǵ đối với khoa học. Chẳng hạn, làm sao để huy động vốn trong dân ở tỉnh A hay tại một thành phố B có thể là mới v́ chưa ai nghiên cứu vấn đề cụ thể nầy nhưng đề tài tự nó chưa nêu ra được điểm ǵ mới về học thuật. Cần nói thêm là các đề tài luận án tiến sĩ kinh tế trong hơn 10 năm qua ở VN phần lớn đều có tính cách thưc tiễn và thiếu tính học thuật như vậy. Tôi đă víết khá chi tiết về điểm nầy trên Tia Sáng (9/2003).         

Vậy tŕnh độ của người được cấp bằng và chuẩn mực khách quan của luận án tiến sĩ là ǵ? Tiến sĩ là học vị cao nhất trong khoa học. Người được cấp bằng tiến sĩ do đó phải am hiểu các lư luận cơ bản, các khung phân tích trong ngành ḿnh và nắm vững các khái niệm, các khung phân tích, các lư luận và những tiến triển nghiên cứu mới trong ngành chuyên môn hẹp của ḿnh. Những kiế n thức cơ bản nầy được trang bị từ các cấp bậc đại hoc và thạc sĩ nhưng ở bậc tiến sĩ phải được tiếp tuc ở tŕnh độ cao hơn và nhất là phải có cơ chế kiểm tra nghiêm túc để bảo đảm cho ứng cử viên học vị nầy hội đủ các điều kiện đó.

Tŕnh độ của ứng cử viên tiến sĩ được thử thách và được nhân lên trong quá tŕnh nghiên cứu để hoàn thành luận án tiến sĩ. Ngoài tính khoa học, logic tất nhiên phải có, một luận án tiến sĩ phải có hai tính chất quan trọng. Thứ nhất là tính học thuật (academic) trong đó vấn đề phải được triển khai bằng ngôn ngữ khoa học, bằng những khung lư luận cơ bản trong ngành và gói ghém có phê phán tất cả các lư luận, các kết quả mà các công tŕnh nghiên cứu trước đă đạt được liên quan đến đề tài của ḿnh. Thứ hai là tính độc sáng (originality), luận án phải đặt ra được những vấn đề mới, đưa ra được những giả thuyết hay lư luận mới và kiểm chứng bằng những tư liệu mới. Cái “mới” trong khoa học là như vậy.

 Cần nói thêm rằng đ̣i hỏi chính của luận án tiến sĩ là sự đóng góp về mặt lư luận và luận án là bằng chứng cho thấy ứng cử viên tiến sĩ có tŕnh độ nghiên cứu độc lập, chứ không đ̣i hỏi phải giải quyết một vấn đề thực tế (dĩ nhiên nếu kết quả nghiên cứu góp phần giải quyết một vấn đề thực tiễn th́ càng tốt nhưng đó là thứ yếu). Sau khi lấy bằng tiến sĩ, tuỳ theo nhu cầu công tác lúc đó mới cần nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tại Việt Nam, chí ít là trong lănh vực kinh tế, h́nh như đa số hiểu sai về ư nghĩa của luận án tiến sĩ. Các đề tài của một luận án tiến sĩ kinh tế học ở Việt Nam thường là ‘”Những giải pháp để…” (chẳng hạn, những giải pháp để thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ chiến lược công nghiệp hoá, v.v..). Những vấn đề nầy dĩ nhiên có thể được chọn là đối tượng nghiên cứu nhưng đó chỉ là trường hợp được chọn để kiểm chứng một vần đề có tính cách lư luận chứ không phải nhằm để giải quyết một vấn đề thực tế. Ở Việt Nam, được biết nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ tốn hàng tỉ đồng và huy động hàng chục nhà nghiên cứu nhưng ít có công tŕnh trực tiếp giải quyết vấn đề thực tiễn mà tại sao lại kỳ vọng ở công tŕnh của một nghiên cứu sinh?  Các đề tài nầy chẳng nêu ra được những câu hỏi có tính lư luận nên chẳng có giá trị về mặt học thuật, và về mặt thực tế cũng chẳng thấy cơ quan nào của nhà nước đă tham khảo các luận án ấy. Thật ra một người tốt nghiệp đại học thuộc loại giỏi chỉ cần vài tháng là có thể ḥan thành một bản báo cáo về những đề tài như vậy. Trong thời gian qua ở nước ta các bản báo cáo như vậy vẫn được gọi là luận án tiến sĩ. Chất lượng tiến sĩ ở Việt Nam quá thấp là v́ vậy.

Cũng do quan niệm sai lầm ở Việt Nam về việc “ép” nghiên cứu sinh phải chọn một đề tài về mới về thực tiễn[3] (dù không có giá trị về học thuật) mà trong quá khứ một số đề tài liên quan đến an ninh, quốc pḥng, được phép bảo vệ không công khai. Bản Dự thảo nói trên cũng có quy định về những trường hợp không công khai việc bảo vệ luận án tiến sĩ. Theo tôi, mọi luận án tiến sĩ đều phải được công khai. Nếu v́ an ninh hoặc quốc pḥng th́ không cho nghiên cứu sinh chọn những đề tài như vậy. Nói chính xác hơn, nghiên cứu sinh nếu không tiếp cận được các tài liệu thuộc lọai bí mật quốc gia th́ họ phải tránh chọn các đề tài mà việc kiểm chứng cần các tài liệu đó. Như đă nói ở trên, mục tiêu đào tạo tiến sĩ là xây dựng những con người khoa học có tŕnh độ nghiên cứu độc lập và đảm trách việc giáo dục đại học chứ không phải là nhằm nghiên cứu một vấn đề thực tiễn áp dụng ngay cho việc phát triển xă hội, kinh tế hay an ninh, quốc pḥng. Những đề tài thực tiễn và cấp thiết như vậy th́ nên giao cho người đă có khả năng nghiên cứu độc lập, kể cả người đă lấy bằng tiến sĩ. 

Về giáo sư hướng dẫn và cơ sở đào tạo tiến sĩ

Với bối cảnh hỗn loạn, vàng thau lẫn lộn, về học hàm học vị trong thời gian qua, những tiêu chí cứng để định tư cách của giáo sư hướng dẫn (số công tŕnh nghiên cứu, kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh, v..v..) hoặc tư cách của cơ sở đào tạo (số người có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư, số người có học vị tiến sĩ,…) có lẽ không hoàn toàn thích hợp. Tốt nhất là nhà nước thành lập các ban thẩm định chuyên ngành gồm những nhà khoa học có thành tích nổi bật (mà xă hội đă biết đến), những nhà nghiên cứu đă lấy bằng tiến sĩ tại các đại học có uy tín ở nước ngoài, hoặc nhũng trí thức người Việt đă có kinh nghiệm hoặc đang hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài. Các ban nầy sẽ đánh giá tư cách tham gia đào tạo tiến sĩ của những giáo sư hoặc phó giáo sư trong danh mục những người có nguyện vọng, và đánh giá tư cách tham gia đào tạo của các viện nghiên cứu hoặc các khoa ở đại học.

Những cơ sở đào tạo tiến sĩ đă có cũng phải được thẩm định trở lại. Trước mắt tạm ngừng các chương tŕnh đào tạo tiến sĩ tại các viện, các trường nầy cho đến khi có kết quả thẩm định nói trên.

Sau chừng nửa năm hoặc một năm hoạt động, các hội đồng thẩm định công bố danh sách các trường, các viện và tên các giáo sư đă qua thẩm định và được thừa nhận có tư cách đào tạo tiến sĩ. Những nghiên cứu sinh đă được nhận vào các viện, các trường không đủ tư cách đào tạo tiến sĩ phải thi lại vào các viện, các trường có tư cách đó. Ngoài ra, cần khuyến khích những “tiến sĩ” đă lấy bằng tại các cơ sở không đủ tiêu chuẩn mạnh dạn xin bảo vệ lại tại những viện, những truờng có đủ tiêu chuẩn đào tạo.  

Cơ chế phương pháp đánh giá luận án tiến sĩ

Khi các vấn đề về chuẩn mực của luận án, về cơ chế nghiên cứu học tập của sinh viên và về tư cách giáo sư hướng dẫn được giải quyết đúng đắn th́ việc đánh giá luận án không c̣n là vấn đề khó khăn. Hơn nữa, giáo sư hướng dẫn là người chịu trách nhiệm đầu tiên về việc đánh giá. Không một giáo sư chân chính nào thấy luận án của học tṛ ḿnh chưa đạt tiêu chuẩn khách quan về học thuật và độc sáng mà dám đưa ra hội đồng bảo vệ. Có thể c̣n nhiều dư địa để cải thiện hơn nữa mà giáo sư hướng dẫn không thấy hết nhưng ít nhất 2 tiêu chí nói trên của luận án tiến sĩ được xem là đạt rồi mới cho bảo vệ. Trên cơ sở đó, các giáo sư khác trong hội đồng, cũng trên uy tín của ḿnh, phải đánh giá thẳng thắn. Ở đây không cần bảo vệ kín mà vẫn giữ được sự khách quan là v́ vậy. Cần nói thêm nữa là trong quá tŕnh chuẩn bị luận án, nên để nghiên cứu sinh được báo cáo trước hội đồng chấm luận án một hoặc hai lần trước khi bảo vệ cuối cùng ít nhất là một năm để nhận các ư kiến hướng dẫn cho giai đoạn tới

Ngoài ra, để bảo đảm tối đa sự khách quan của việc đánh giá, ở Nhật đặt cơ chế xă hội hoá việc đánh giá trước khi cho nghiên cứu sinh bảo vệ. Có hai h́nh thức xă hội hoá. Một là để được bảo vệ cuối cùng, nghiên cứu sinh phải có ít nhất từ một đến ba (tuỳ trường đại học) công tŕnh liên quan đến luận án đăng ở các tạp chí có thẩm định độc lập (referee). Tạp chí có thẩm định độc lập là tạp chí khi ban biên tập nhận bài xin gửi đăng sẽ gửi bài đó (sau khi che giấu tên người viết) đến ít nhất 2 nhà nghiên cứu cùng ngành để nhờ thẩm định. Tên tuổi của những người thẩm định dĩ nhiên không được công bố. Người thẩm định sẽ dựa trên tiêu chuẩn học thuật và tính độc sáng của bài viết khi đưa ra quyết định đăng hay không. [4] Hai là, cho nghiên cứu sinh báo cáo trước đại hội toàn quốc hằng năm của ngành chuyên môn. Ở Nhật nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ có thể trở thành thành viên của các hội khoa học. Để được báo cáo, nội dung tóm tắt của luận án phải được thông qua ở ban tổ chức đại hội. Điều quan trọng là trước mặt các nhà khoa học trên toàn quốc, luận án của học tṛ ḿnh bị chê là không độc sáng hoặc thiếu sót lớn về mặt khoa học th́ người chịu tai tiếng đầu tiên là giáo sư hướng dẫn.

Dự thảo của Bộ GD- ĐT về qui chế đào tạo tiến sĩ cũng đưa ra quy định là nghiên cứu sinh phải có ít nhất một bài viết đăng ở một tạp chí uy tín thế giới. Tạp chí uy tín thế giới là khái niệm mang tính chủ quan nên có thể bị giải thích tùy tiện và do đó điều kiện có ít nhất một bài viết trên một tạp chí như vậy không phải là khó, hoặc ngược lại nếu đưa ra một định nghĩa khắc khe th́ khó có nghiên cứu sinh nào thoả măn điều kiện nầy. Theo tôi nên thay cụm từ  “tạp chí uy tín thế giới” bằng cụm từ tạp chí khoa học chuyên ngành có thẩm định độc lập. Trước mắt hầu hết các tạp chí nầy đều ở nước ngoài nhưng tùy theo ngành, trong nước cũng có thể từng bước xây dựng những tạp chí như vậy, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu nước ngoài (hoặc người Việt Nam ở nước ngoài) trong ban biên tập.

Việc tuyển chọn nghiên cứu sinh có thể linh hoạt nhưng phải có cơ chế kiểm tra năng lực. Ở Nhật nhiều đại học chú trọng kiểm tra đầu vào qua kỳ thi ngoại ngữ và chuyên môn và quy định phải lấy đủ các tín chỉ cần thiết. Có đại học, nhất là những nơi có khoa tổng hợp nhiều ngành, th́ chú trọng thi ngoại ngữ và đánh giá luận án thạc sĩ thay cho kiểm tra năng lực chuyên môn. Nhiều đại học ở Mỹ th́ dễ dăi đầu vào nhưng có chế độ kiểm tra gay gắt về chuyên môn và đề cương luận án trươc khi cho nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu để ḥan thành và bảo vệ luận án.

Ở thời điểm nầy (đầu năm 2008), nhận thức của nhà nước về vấn đề đào tạo bậc tiến sĩ đă có vài mặt tiến bộ. Tuy nhiên một số vấn đề cơ bản chưa được hiểu một cách đúng đắn. Trên đây là 4 vấn đề tôi thấy cần bàn thêm.

 

Ghi thêm: Sau đây là danh sách các bài viết tôi đă phát biểu liên quan đến vấn đề đào tạo tiến sĩ:

(1) “Về đào tạo và cấp bằng tiến sĩ kinh tế học,” Nhân Dân (mục Ư kiến nhà khoa học), 17/7/1997.

(2) “Vài ư kiến về những điều đă được bàn,” Tia Sáng (mục Khoa học công nghệ), 9/2001.

(3) “Bàn lại vấn đề học vị tiến sĩ,” Tia Sáng, 9/2003.

(4) “Đào tạo tiến sĩ: Cải tổ từ cơ sở và ông thầy,” Vietnamnet 1/2006.

(5) “Kế hoạch đào tạo tiến sĩ: cần có một cuộc cách mạng chất lượng,” in trong GS. TS Hoàng Tuỵ Sĩ phu đời nay, do Nguyên Ngọc, Phan Đ́nh Diệu, Hà Huy Khoái, Ngô Việt Trung và Nguyễn Xuân Xanh chủ biên, Nhà xuất bản Trí thức, 2007, tr. 319-330.


 

[1] Tác gi cám ơn tiến sĩ Vũ Quang Vit đă đc và góp ư vào bn tho đu tiên. Phn tóm tt đu bài là ca anh Vit. Bài viết nầy chủ yếu nh́n từ các ngành trong khoa học xă hội, nhưng trên cơ bản, tính chất của luận án tiến sĩ (tính học thuật và tính độc sáng) không khác nhiều với khoa học tự nhiên. Điểm nầy được xác nhận trong quá tŕnh trao đổi ư kiến với giáo sư Hồ Tú Bảo, chuyên gia về công nghệ thông tin. Tác giả cám ơn anh Bảo đă đọc bài viết và tham gia thảo luận về đề tài nầy.

[2] Ln đu tiên tôi phát biu v vn đ ny (và đưa kiến ngh ci cách) trên mc Ư kiến nhà khoa hc ca báo Nhân Dân ngày 17/7/1997. Bài báo được chọn là một trong 10 bài quan trọng  trong ngày để ban thư kư tóm tắt cho thủ tướng đọc. Chiều hôm đó, ông Phạm Sĩ Tiến, Vụ trưởng Vụ sau đại học, từ Hà Nội điện thoại đến tôi (lúc đó đương ở Thành phố HCM) để cảm ơn đă góp ư kiến. Sau đó ít lâu, ngày 6/3/2000, ông tổ chức cho tôi đến thuyết tŕnh về vấn đề nầy tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM, nơi mà theo ông, đang rất “dễ dăi” trong việc cấp bằng tiến sĩ. Ngày 20/12/2005, tôi nhận được thư của Vụ trưởng Vụ đại học và sau đại học Trần Thị Hà thay mặt Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đề nghị tôi góp ư cải cách việc đào tạo tiến sĩ. Tôi đă viết bản góp ư và gửi về ngay nhưng được Vụ trưởng Trần Thị Hà trả lời là bộ trưởng đă đọc nhưng rất tiếc là các kiến nghị nầy khó thực hiện trong t́nh h́nh ở Việt Nam. Bản kiến nghị nầy ngay sau đó được dăng gần như toàn văn trên Vietnamnet (1/2006) và bản tóm tắt đăng trên Tia Sáng số Tết năm 2006..

[3] Xem th các lun án tiến sĩ Vit Nam ta thy có mục “Tính cấp thiết của đề tài”. (Tính cấp thiết ở đây là về mặt thực tế nhằm đưa ra kiến nghị về mặt chính sách)

[4] M ít có đi hc đi hi nghiên cu sinh phi có bài viết đăng các tp chí có thm đnh, nhưng thay vào đó, phi thi đ các kỳ sát hch v các lư lun cơ bn trong ngành, và v mt chuyên môn t chn. Ngoài ra, nghiên cu sinh phi np mt bài viết (essay) liên quan đến đ cương chi tiết của luận án (bài viết phải được thông qua trong hội đồng xét duyệt gồm 3 giáo sư trong ngành. Bài viết được thông qua trong hi đng xét duyt th́ cũng d trin khai đê đăng trên tp chí có thm đnh. Do đó cách làm đi hc M và Nht không khác nhau my trên thc cht.

 

 


Bị chú của ERCT :

* Bài đă đăng trên trang điện tử báo Thời Đại Mới. Đăng lại với sự đồng ư của GS Trần Văn Thọ.