Xuân giang

Viêm lương hôn hiểu khổ thôi thiên  
Bất giác trung châu dĩ nhị niên
Bế các chỉ thính triều mộ cổ
Thượng lâu không vọng văng lai thuyền  

Oanh thanh dụ dẫn lai hoa hạ
 
Thảo sắc câu lưu tọa thủy biên
Duy hữu xuân giang khán vị yếm
 
Oanh sa nhiễu thạch lục sàn viên

Bạch Cư Dị

Sông xuân

 Tới đây ( Trung Châu ) thoắt đă ba năm
Sáng nồng tối mát gian nan quen dần
Sớm chiều nghe trống điểm dồn
Thuyền trôi xa tắp ḷng bâng khuâng buồn
Dưới hoa chim rủ lại gần
Bên sông sắc cỏ níu chân khách dừng
Mải nh́n sông nước mênh mông
Cát lầm quanh đá, nước cuồn cuộn trôi

 Quỳnh chi phóng dịch ( 13/2/2006 )