Xuân dạ Lạc Thành văn địch


Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
Tán nhập xuân phong măn Lạc thành
Thử dạ khúc trung văn chiết liễu
Hà nhân bất khởi cố viên t́nh.

 

  Bạch

 

Tiếng sáo đêm xuân

I
Tiếng sáo từ đâu mà véo von
Vi vu theo làn gió đêm xuân
Biệt ly, viễn xứ thuyền ... mấy khúc
Sao khỏi chạnh ḷng nhớ cố hương

II
Vẳng nghe tiếng sáo bổng trầm
Lẫn trong tiếng gió đêm xuân vọng về
Khúc đâu viễn xứ, biệt ly
Chạnh ḷng ai chẳng nhớ quê bồi hồi

Quỳnh Chi(30/1/2003)