Vô đề

Trùng vi thâm há Mạc sầu đường
Ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường
Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng
Tiểu cô cư xử bổn vô lang
Phong ba bất tín lăng chi nhược
Nguyệt lộ thuỳ giao quế diệp hương
Trực đạo tương tư liễu vô ích
Vị phương trù trướng thị thanh cuồng

Lư Thương Ẩn

Không đề

Mạc Sầu trướng rủ màn che
Nằm nghe thanh vắng tư bề trong đêm
Mộng chi thần nữ cơi tiên
Tiểu cô nàng vốn t́nh duyên không màng
Ấu mềm sóng gió phũ phàng
Ai đem hương quế toả sương trăng này
Tương tư vơ vẩn đă hay
Vẫn không ngăn được sầu vây dại cuồng

Quỳnh Chi phóng dịch (15/11/2004)