Tích vũ Vơng Xuyên trang tác

Tích vũ không lâm yên hỏa tŕ
Chung lê xuy thận hướng đông phiên
Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cận
Tùng hạ thanh trai triết lộ qú
Dă lăo dữ nhân tranh tịch băi
Hải âu hà sự cánh tương nghi  

Vương Duy

Sau cơn mưa dầm ở Vơng Xuyên 

 Rừng vắng sau mưa khói chậm lan
Nấu xong cơm nước thợ làm đồng
C̣ trắng lượn lờ trên ruộng nước
Chim oanh chuyền nhảy giữa bụi râm
Trong núi lặng nh́n bông bụp sáng
Dưới thông chay tịnh đoá quỳ sương
Lăo quê đă chán tranh thua thắng

Hải âu sao vẫn cứ nghi ḷng ?
 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 30/11/2005)