Thu nhật văn tứ

Đồng cận nhật linh lạc
Vũ dư phương tịch liêu
Chẩm hàn Trang điệp khứ
Song lănh dẫn huỳnh tiêu
Thu thích cầm tương tửu
Vong danh mục dữ tiều
B́nh sinh hữu du cựu
Nhất nhất tại yên tiêu  

Lư Thương Ẩn

Cảm nghĩ lúc cuối thu

Hoa rơi lá rụng tiêu điều
Sau cơn mưa đổ bóng chiều tịch liêu
Mộng tàn lạnh ngắt gối mây
Song khuya lạnh lẽo tàn theo ánh huỳnh
Đàn ca rượu uống tuỳ ḿnh
Chăn trâu đốn củi quên danh hăo huyền
Bạn xưa một thuở giao t́nh
Bây giờ vinh hiển thôi đành cách xa
 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 26/11/2005)