Thính vũ  
 
Cách trúc xao song mật  
Ḥa chung nhập mộng thanh  
Ngâm dư hồn bất mỵ  
Đoạn tục đáo thiên minh  
 
Nguyễn Trăi  

Nghe mưa  
 
Ngoài song bụi trúc ŕ rào  
Tiếng mưa theo tiếng chuông vào trong mơ  
Dư âm xao xuyến hồn thơ  
Tiếng mưa đứt nối, trời khuya sáng dần
 
 
Quỳnh Chi phóng dich (3/1/2006)