San gian thu dạ

Dạ sắc thu quang cộng nhất lan
Bo thu phong lộ nhập t can
Hư dim lập tận ng đồng ảnh
Lạc vĩ sổ thanh san nguyệt hn

Chn San Dn
Đm thu trong ni

Mu đm phủ nh trăng thu
Gi sương hiu hắt lạnh la tm can
Sau hin dưới bng ng vng
Dế than thm lạnh ni rừng đm thu

Quỳnh  Chi phng  dịch ( 1/11/2005 )