Nhớ Tam Kỳ

C ai về tới Tam Kỳ 
Ăn gim ti nh t m Quảng nam 
Bắp chuối xắt thiệt mỏng tang
Ở trn rắc thiệt nhiều ram mỡ gin 
Gửi ti một nhnh bong boong
Một rổ sim tm mấy chm bồ qun
Hi gim dủ dẻ thiệt thơm 
Trong ng c l đng đnh rẽ v
Hỏi c Hoa chừ ở m 
C c tr nhỏ nhớ c hoi hoi 


Quỳnh Chi 25/8/2003 )