Nguyên Nhật

Bộc trúc thanh trung nhất tuế trừ
Xuân phong tống noăn nhập Đồ Tô
Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhựt
Tổng bả tân đào hoán cựu phù

Vương An Thạch
Tết Nguyên Đán

Năm tàn theo tiếng pháo ḍn
Gió xuân sưởi ấm rượu nồng mừng xuân
Muôn nhà ngập ánh thái dương
Thay cành đào cắm trước hiên trừ tà


Quỳnh Chi phóng dịch (4/2/2006)