Mộ giang ngâm

Nhất đạo tàn dương phủ thuỷ trung
Bán giang sắt sắt bán giang hồng
Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ
Lộ tự trân châu nguyệt tự cung

Bạch Cư Dị

Khúc ngâm trên sông chiều

Nắng chiều một vệt trải trên sông
Nửa gịng xanh biếc nửa pha hồng
Trăng non đầu tháng yêu kiều quá
Sương đêm như ngọc, trăng cánh cung

Quỳnh Chi phóng dịch (8/1/2006)