Đăng liễu châu thành lâu kí chương đinh phong liên tứ châu

Thành thượng cao lâu tiếp đại hoang
Hải thiên sầu tứ chính mang mang
Kinh phong loạn chiểm phù dung thủy
Mật vũ tà khuynh bệ lệ tường
Lĩnh thụ trùng già thiên lư mục
Giang lưu khúc tự cửu hồi trường
Cộng lai Bách Việt văn thân địa
Do tự âm thư trệ nhất hương

Liễu Tông Nguyên

Từ thành Liễu Châu gửi thư cho bạn 

Thành cao hoang địa mênh mông
Biển trời bát ngát bâng khuâng nỗi buồn
Gió cuồng nát cánh phù dung  

Mưa rơi tầm tă trĩu cành tầm xuân
Khuất sau cây núi ngút ngàn
Sông ṿng chín khúc đoạn trường nhớ nhung
Vẽ ḿnh đất Việt người dưng
Thư nhà giờ vẫn bặt tin trễ tràng   
 

Quỳnh Chi phóng dịch (7/3/2006)