Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn đông huynh đệ 
 
Độc tại dị hương vi dị khách 
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân 
Diêu tri huynh đệ đăng cao xứ 
Biến sạp thù du thiểu nhất nhân

Vương Duy 

Ngày 9 tháng 9 nhớ anh em ở Sơn Đông

 Một ḿnh lạc lơng xứ người
Mỗi lần lễ tết bồi hồi nhớ quê
Chắc giờ huynh đệ nơi xa  
Cùng lên đồi, chỉ ḿnh ta chưa về   

Quỳnh Chi phóng dịch (7/3/2006)