Tuyển tập Đường Thi

 

Quỳnh Chi

Du Tử Ngâm  (Mạnh Giao)

Xuân dạ Lạc Thành văn địch (Lư Bạch)

ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI (Lư Bạch)

Thu tịch lữ hoài  (Lư Bạch)

Thu Tứ  (Lư Bạch)

Đăng Nhạc Dương lâu (Đỗ Phủ)

Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ)

Thạch Hào lại  (Đỗ Phủ)

Mao ốc vị thu phong sở phá ca  (Đỗ Phủ)

Xuân Vọng  (Đỗ Phủ)

Trường Tương Tư (Đỗ Phủ)

Văn Dạ Châm (Đỗ Phủ)

Dạ Vũ (Bạch Cư Dị)

Mộ Giang Ngâm (Bạch Cư Dị)

Đông dạ văn trùng (Bạch Cư Dị)

Thương Xuân Khúc (Bạch Cư Dị)

Tư Phụ Mi  (Bạch Cư Dị)

Hoa Phi Hoa (Bạch Cư Dị)

Xuân giang  (Bạch Cư Dị)

Tích vũ Vơng Xuyên trang tác (Vương Duy)

Điểu minh giản (Vương Duy)

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn đông huynh đệ (Vương Duy)

Xuân dạ  (Tô Đông Pha)

Đào Yêu  (Kinh Thi)

Đằng Vương Cát  (Vương Bột)

Minh Tranh  (Lư Đoan)

San giang thu dạ  (Chân San Dân)

Trường Can Hành (Thôi Hiệu)

Thu nhật văn tứ  (Lư Thương Ẩn)

Vô đề   (Lư Thương Ẩn)

Vô đề  (Lư Thương Ẩn)

Hỏa Phụng Từ  (Lư Bạch Lạc)

Đại Bi Bạch Đầu Ông  (Lưu Hy Di)

Liệt nữ tháo  (Mạnh Giao)

Văn Lân Gia Lư Tranh  (Từ An Trinh)

Mộng Thiên (Lư Hạ)

Đăng Quán Tước Lâu (Vương Chi Hoán)

Nguyên Nhật  (Vương An Trạch)

Đăng liễu châu thành lâu kí chương đinh phong liên tứ châu (Liễu Tông Nguyên)

Lương Châu Từ  (Vương Hàn)

Thính Vũ  (Nguyễn Trăi)

Nguyên tiêu  (Nguyễn Du)

Đ Hoa Phong (Hồ Xuân Hương)