Fujiwara no Teika  -  藤原定家

biên tập 

(Hyakunin Isshu - 百人一首)

    

 

 

 

 

THƠ WAKA TRĂM NHÀ

Thiên nhiên và luyến ái trong cổ thi Nhật Bản

Nguyễn Nam Trân  dịch chú

Bản Thảo 2008

 

 

 

I) Lời Giới Thiệu
II) Nguồn gốc và diễn biến của Hyakunin Isshu.
III)
Nội dung
IV) Bạt :  Vai tṛ văn hóa của Hyakunin Isshu
V) Phụ Lục: Vài qui ước cần thiết khi đọc thơ Waka.
V
I) Tư liệu tham khảo.

 

Vài hàng bị chú về bản điện tử trên ERCT