Hoạt Ảnh Thơ Hà Huyền Chi

Vietnamese-Japanese

MN dịch và biên soạn

 

Quái Phong. Hoạt Ảnh Thơ HaHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Quái Phong

Nhă Lạc. Hoạt Ảnh thơ HaHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Nhă Lạc

 

 

Vàng Rơi. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Vàng Rơi

Xoáy Nước. Hoạt Ảnh Thơ haHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Xoáy Nước

Phiêu Bồng. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi. (Vietnamese-Japanese)

Phiêu Bồng

 

 

Khoèo Trăng. Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Khoèo Trăng  

Quay Lưng. Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Quay Lưng

Thí Tỉ. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi by Himawari (Vietname-Japanese)

Thí Tỉ

 

 

Măi Yêu Tôi.Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Măi Yêu Tôi

Quá Giang. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Quá Giang 

Hoa Khôi. Họat Ảnh Thơ: HahuyenChi by Himawari (Vietnamese-Japanese).wmv

Hoa Khôi

 

 

Tiếng Hát Trăng Hiền. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi (Vietnamese-Japanese)

Tiếng hát trăng hiền

Khôn Nửa Vời. Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese- Japanese)

Khôn Nửa Vời

Khóc Hồn Nhiên. Hoạt Ảnh Thơ: HaHuyenChi (Vietnamese Japanese)

Khóc Hồn Nhiên

 

 

 

Ngược Gió. Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese- Japanese)

Ngược Gió

Mắt Ướt. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Mắt Ướt

Nhớ Đầy. Hoạt Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese- Japanese)

Nhớ  Đầy

 

 

 

Chân Mây Cuối Trời. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese- Japanese)

Chân Mây Cuối Trời

Nhục Nước. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese Japanese)

Nhục nước

Rách Mộng. Họat Ảnh Thơ: HaHuyenChi (Vietnamese- Japanese)

Rách Mộng

 

 

 

Gọi Xuân về 0001

Gọi Xuân Về

Sông Nhớ 0002

Sông Nhớ

Đẹp Nghĩa Vẹn T́nh. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Đẹp Nghĩa Vẹn T́nh

 

 

Hố Lăng Quên. Họat Ảnh Thơ Ha Huyen Chi. (Vietnamese-Japanese)

Hố Lăng Quên

Em Gần.  Họat Ảnh Thơ : Ha Huyen Chi (Japanese-Vietnamese)

Em Gần

Cột Vào, Gỡ Ra. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese) by Himawari

Cột Vào Gỡ Ra

 

 

Yêu Chết Bỏ. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Yêu Chết Bỏ

Dáng Kiều. Họat Ảnh Thơ: Ha Huyen Chi (Vietnamese-Japanese)

Dáng Kiều

Yêu Nàng. (Vietnamese-japanese) Thơ: Ha Huyen Chi by Himawari.

Yêu Nàng

 

 

MN
Texas, August-09