Mục Lục

ĐẶC TP “40 NĂM VĂN HC VIT NAM TI NHT

Vũ Đăng Khuê

PHÀM L......................................................................................................... 3

CHƯƠNG I. CNG ĐỒNG NGƯỜI VIT TI NHT – NHNG BƯỚC H̀NH THÀNH, S MNH VÀ VAI TR̉  ....... 9

CHƯƠNG II. T NAM NGH ĐẾN NAM NGH TÂN XĂ....... 57

CHƯƠNG III. DƯ HƯƠNG NGÀY CŨ................................................. 67

             VƯỢT BIÊN...................................................................................... 70

             CON DAO CO............................................................................ 126

             NHNG MÁI ĐẦU K CHM.................................................. 136

             ĐỌC “DC NGUYT TRÀO SÔNG”...................................... 141

             MÚA NÓN QUAI THAO............................................................ 146

             THƠ BC PHONG QUA “CHÍNH CA”.................................. 156

             CHUYN PHIM ĐẦU XUÂN.................................................. 166

             GII TÚC CU TH GII.......................................................... 171

             ĐOÀN CHUN – NGƯỜI T̀NH CA MÙA THU............... 174

             S TÁO QUÂN............................................................................. 179

             NGT HOA CÀI LÊN TÓC....................................................... 186

             TT TRONG THƠ VĂN VIT NAM......................................... 190

             NGÔI SAO K BÍ TRONG VŨ TR - L ĐEN...................... 197

             NHNG CON PHƯỢNG HOÀNG GĂY CÁNH................... 209

             MT V̉NG TRUYN THÔNG BÁO CHÍ............................. 216

MY D̉NG TƯỞNG NIM.................................................................. 229

             MT NÉN HƯƠNG..................................................................... 230

             V MT NGƯỜI BN ĐĂ HY SINH........................................ 234

             TƯỞNG NH Y YÊN.................................................................. 243

             TƯỞNG NH NHÀ THƠ VIT N HOAN CHÂU............... 248

             THƯƠNG TIC NHÀ BÁO ANH THUN............................. 254

             TÍNH ANH VN TH - NHNG K NIM VI NHÀ BÁO LÊ
             THI
P.............................................................................................. 258

             VĨNH BIT KƯ GI BÊ TÊ......................................................... 271

             NGÀN NĂM THƠ THN BÓNG TRĂNG CHƠI................. 279

             TƯỞNG NIM ÂU MINH DŨNG............................................. 285

             NH ANH H CÁP..................................................................... 298

CHƯƠNG IV. NGƯỜI VIT VIT V NƯỚC NHT........................ 301

             NIÊN HIU MI LNH H̉A.................................................... 302

             T CHIÊU H̉A ĐẾN LNH H̉A.......................................... 311

             MT VÀI Ư NGHĨ V NIÊN HIU MI.................................. 314

             NHT BN TÔI TH ĐẤY........................................................ 318

             YASUKUNI – CHUYN MT NGÔI ĐỀN............................. 341

             NGƯỜI CHIN BINH CUI CÙNG......................................... 348

             TT M̀NH TT NGƯỜI.............................................................. 360

             NH LI THM HA................................................................ 373

             MY NÉT ĐỔI THAY CA VĂN HC NHT SAU THM
             H
A................................................................................................. 390

             MY SUY NGHĨ V WASHOKU............................................. 396

             MY CM NHN V VĂN HC ĐƯƠNG ĐẠI N.B. .......... 403

CHƯƠNG V. VĂN HC NGƯỜI VIT TI NHT............................ 417

             CHUYN MT RONIN.............................................................. 418

             T BÁO CŨ.................................................................................... 433

             BA NGƯỜI BN............................................................................ 443

             QUN DÀI HAI ĐỨA MC CHUNG...................................... 461

             CHUYN “VIT BÀI” VÀ “CHUYN… MÁY”..................... 468

             KHC T SĨ................................................................................... 480

             NHNG NGÀY BINH LA....................................................... 483

             TI THNG BÉ............................................................................ 490

             NGƯỜI CHÉM CÁ K̀NH........................................................... 497

             CUC SNG................................................................................. 509

             THI CHIÊU H̉A....................................................................... 526

             MT TRĂM CÁI TRNG, MƯỜI TÁM ÔNG VUA?............ 556

             CHUYN ĐỜI THƯỜNG............................................................ 564

             SÓNG BÊN KIA B..................................................................... 575

             THI B̀NH THÀNH.................................................................... 582

             TRN VN..................................................................................... 593

             VĂN T TRN ĐÔNG PHONG................................................ 601

             VIT CHO BN, CHO TÔI, CHO CUC SNG................... 606

             HƯƠNG M................................................................................... 622

             LUT AN NINH MNG VÀ NHNG H LY.................... 628

             TÂM T̀NH CA MT K VƯỢT BIÊN CHÍNH THC...... 633

             SÁNG NARA............................................................................. 639

             KHONG LNG.......................................................................... 640

             RU TRƯA....................................................................................... 641

             XIN LÀM TRAI THI LON.................................................... 643

             M DƯ NH................................................................................. 645

             ĐÊM VÀ NNG............................................................................ 647

             300 NGÀN...................................................................................... 649

             CHIÊU HN NƯỚC..................................................................... 653

CHƯƠNG VI. S GÓP MT CA BN HU NĂM CHÂU............ 657

             NGƯỜI SĂN ĐUI ĐƠN..................................................... 660

             THM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA: CHUYN CHƯA BAO
             GI
K............................................................................................ 668

             TÙY M̀NH NÂNG NIU TH NÀO THÔI.............................. 698

             DƯỠNG PH DƯỠNG T......................................................... 705

             TNG Y VIN DUY TÂN TRONG CUC CHIN CHNG
             C
NG.............................................................................................. 713

             ĐỢI CH TRONG KHÔNG TRUNG...................................... 726

             NHNG SÂN GA TRONG T̀NH CA NHT BN.............. 730

             MT THOÁNG PHÙ TANG..................................................... 736

             NHNG BÀI HÁT NHT THI ĐẠI HC............................. 767

             KIM SĨ SAMURAI – NHNG ÁNH THÉP HÀO HÙNG THI
             TRUNG C
NHT...................................................................... 776

             BÀ TÔ.............................................................................................. 786

CHƯƠNG VII. LI BT.......................................................................... 791