Chỗ ngộ của Qui Sơn Linh Hựu

Thơ Trần Thụ Ân - Exryu USA

 

  Linh Hựu quê ở Phước Châu
Xuất
gia lúc mười lăm tuổi đầu
Học
kinh, luật đều uyên thâm cả
Đại
Thừa, Tiểu Thừa thảy thuộc làu

Hai mươi ba tuổi đến Giang Tây
T́m
thầy để học thêm điều hay
Tổ
mới gặp đă cho nhập chúng
Tham
thiền chí thú kể từ đây

Một hôm đang hầu Tổ bên pḥng
Tổ
hỏi: “Ai đang đứng ngoài sân?”
Ngài
thưa lên: “Dạ con, Linh Hựu”
Tổ
bảo: “Xem ḷ c̣n lửa không?”

Linh Hựu đến vạch ḷ một lúc
Rồi
thưa: “Không c̣n lửa nữa đâu”
Tổ
bèn đến vạch vô sâu thử
Lấy
ra được chút lửa nhiệm mầu

Bèn đưa lên rồi nói như vầy:
“Ngươi bảo không, vậy cái ǵ đây?”

Vừa
nh́n qua Sư liền phát ngộ
Sụp
lạy tŕnh lên chỗ tỏ bày

Trượng chỉ dạy thêm một hơi:
“Đây là con đường rẽ tạm thời

Muốn
thấy Phật tánh th́ phải quán
Thời
tiết nhân duyên chớ để lơi

Thời tiết đến như mê chợt ngộ
Như
quên được nhớ lại cái tôi
Không
thể từ ngoài mà có được
ràng là vật của ḿnh thôi

Ngộ rồi th́ cũng đồng chưa ngộ
Không
tâm cũng không pháp cho người
không tâm hư vọng, phàm thánh
Xưa
nay tâm pháp đủ đầy rồi”

Một hôm Tổ làm việc trong núi
Hỏi
ngài đem lửa đến được chăng?
Ngài
kính cẩn trả lời: “Dạ được”
Tổ
bèn tiếp tục hỏi thêm rằng:

“Vậy th́ lửa ở chỗ nào đây?”
liền thổi vào một cành cây
Rồi
kính cẩn đến trao cho Tổ
Tổ
liền khen: “Như trùng đục cây!”

Trần Thụ Ân

(03/2014)