Chỗ ngộ của Triệu Châu Tùng Thẩm

Thơ Trần Thụ Ân - Exryu USA

 

  Tùng Thẩm quê ở Tào Châu
Xuất gia từ nhỏ tại chùa Hỗ Thông
Chưa thọ giới đến một lần
Lại t́m đến Tổ Nam Tuyền hỏi thưa
Đúng lúc Tổ nằm nghỉ trưa
Nhưng Tổ vẫn hỏi: “Ông từ nơi đâu?”
Sư liền kính cẩn cuối đầu:
“Thưa ở Đoan Trọng cũng vừa mới sang”
Tổ hỏi: “Thấy Đoan Trọng chăng?”
“Thưa không chỉ thấy Như Lai đang nằm”
"Sa di có chủ hay chăng?”
“Sa di có chủ”, lẹ làng thưa lên
“Chủ ở đâu? Nói ta xem”
Tùng Thẩm nghĩ ngợi rồi thêm như vầy:
“Giữa mùa đông lạnh lẽo này
Ngưỡng mong Ḥa Thượng đủ đầy phước duyên”
Nam Tuyền liền có lời khen
Nhận cho nhập chúng tu Thiền ngay thôi
Sư tu chẳng chút nghỉ ngơi
Một hôm hỏi Tổ học lời lẽ hay:
“Thế nào là đạo? Thưa Thầy?”
“Tâm b́nh thường là đạo”, Tổ đây đáp liền
“Có thể nhắm tiến đến chăng?”
“Nghĩ nhắm tiến đến là lầm mà thôi”
Tùng Thẩm lại hỏi một hơi:
“Làm sao biết đạo nếu không nghĩ bàn?”
“Đạo chẳng thuộc biết hay không
Nếu như là biết cũng đồng vọng tâm
C̣n không biết tức vô minh
Nếu thật đạt đạo ḷng tin vô vàn
Như hư không rộng thênh thang
Đâu cứ phải quấy oang oang nói hoài”
Nghe xong Sư chợt ngộ ngay
Tâm trong bật sáng như ngày tṛn trăng

Trần Thụ Ân

(2/2020)