May mà người Việt ḿnh không bắt chước “đại ca”

 

Văn Lang Tôn-tht Phương


Ngưi Vit ḿnh hay bt chưc ngưi Tàu v nhiu th, hay có, d có; nhưng bt chưc cái hay có v ít so vi nhng cái d

Ví d ngưi Tàu th ông Quan Công. Chuyn ông Quan Công tht gi ra sao không bàn đây (Tam Quc Chí Din Nghĩa ch là truyn dă s), vn đ là ông Quan Công này chng có ǵ hay: Ông ta trung thành tuyt đi vi ông Lưu B, và hu dũng vô mưu, ưa tŕnh din. Nhưng ngưi Tàu th ông y th́ ngưi Vit cũng th theo, dù không hiu là ti sao phi th. Cũng như ngưi Tàu đt vàng bc cho ngưi chết th́ ngưi Vit cũng bt chưc.

Nhng th này, nếu k ra cho hết, chc cũng phi cn đến my chc cun sách dày.  

Nhưng có điu may là ngưi Vit không bt con gái bó chân như rt nhiu ngưi Tàu. Bó chân là mt cô bé t khi 4-5 tui đă b b qut bn ngón chân xung dưi đ bó cht li (ch cha ngón cái), và c bó hoài như thế sut đi, đi không đưc v́ đau đn, có khi c hai bàn chân b mc ra, hành h cô gái đau đn cho đến chết... 

Đ làm ǵ vy?  

Có nhiu gii thích cho h tc này, loi vô căn c có, loi mang tính thuyết phc cũng có. 

1.

Vô căn c nht (nhưng có v đưc nhiu ngưi tin nht) là đ phc v cho cái “ng” ca đàn ông:  Bó chân th́ khi ăn nm vi nhau, đàn ông thy sưng, “đă điếu cn câu”! Không hiu sưng ra sao khi mà ngưi kia c hai chân đau đn như mun chết đi, c̣n đàn ông th́ nh́n vy mà không suy nghĩ ǵ hết? 

2.

Th nh́ th́ nghe không my thuyết phc lm: Đó là do tin rng con gái chân phi nh mi có đưc chng quyn quư, giàu sang; v́ ch con gái ca các nhà nghèo khó mi không bó chân. Nhưng nh́n con gái ḿnh đau đn như b ly km ln kp cht hai bàn chân t lúc bn tui đến khi chết, cha m nào mà n đi mơ tưng chuyn “cho nó s đưc giàu sang” (v́ có bó chân)? 

3.

Th ba là chuyn danh d: Cho rng nhà nào có ph n chân nh th́ sung túc, v́ h giàu cho nên ph n ca nhà h không phi làm ǵ c, và cũng “không cn” đi đâu c!  

Nghe đâu khi ngun ca vic này là t khi cung nhân Triu Phi Yến ca Hán Thành Đế (năm 51-7 trưc Công Nguyên) có gót chân nh và múa thoăn thot rt đp. Phi Yến làm vua khoái chí, sng ái, và gi bưc chân ca nàng là “Kim Liên Tam Thn” (Sen Vàng Ba Tc, chgót sen” đ ch bàn chân đp ca ph n bt ngun là t đây). Hán Thành Đế c̣n bảo các cung phi nên có bàn chân nh như nàng Phi Yến. T vic này, các gia đ́nh thi đó c gng làm cho các n t nhà ḿnh có bàn chân nh cho sang!). Như vy, h tc bó chân bên Tàu sinh ra t thi TRƯC Công Nguyên, đến thp niên 1960 s mi chm dt hoàn toàn, nghĩa là ph n Tàu chu đau đn kh s v́ h tc này sut 2000 năm!   

Ngưi Tàu có câu “mt đôi chân nh, mt bc mt”; h biết vy mà c cm đu làm, hăng say đến đ t triu đ́nh nhà Thanh, ri chính ph Quc Dân Đng Trung Quc, đu có cm mà không ai mun b tc l! Ngay chính c đng Cng Sn ca Mao Trch Đông cũng cm tuyt đi t năm 1949, thế mà măi đến cui thp niên 1960s mi k như h tc đưc chm dt. Mt h tc tàn nhn mà kéo dài đến 2000 năm, thc là đáng s. 

4.

Gii thích th tư là t s t́m ṭi ca giáo sư Bossen (Đi Hc McGill, Montreal). Ông cho biết có hai nguyên nhân chính: Th nht, bó chân th́ ph n không đi đâu đưc, không làm ǵ đưc, nên hoàn toàn ph thuc vào ngưi đàn ông. Điu này bo đm quyn uy tuyt đi ca đàn ông. Th hai, tc bó chân rt thnh hành các vùng dt vi, đ ph n không th đi đâu, sut ngày c ngi mt ch bên khung ci hay ngi may vá thêu thùa, không có chn la nào khác. 

Tc bó chân các vùng dt vi này gim đi rơ rt khi bt đu có nhà máy dt xut hin, và bán ra giá r hơn các loi vi sn xut th công. 

KẾT LUẬN: 

Dù sao th́ ph n Vit Nam nên mng,  v́ không sinh ra bên Tàu trong giai đon hai ngàn năm trưc thp niên 1960s.  

Điu đáng mng hơn là có v ngưi Vit thương con gái hơn ngưi Tàu, không mù quáng đến đ bt con gái ḿnh chu đau đn sut đi v́ nhng suy nghĩ sai lm ca ngưi ln [c̣n gi con đi “làm dâu” x ngưi thi nay th́ do suy nghĩ nào,  li là chuyn khác]. 

Mt điu may na là trong sut chiu dài lch s Vit Nam đă không có v “minh quân” nào đă vng tưng đến “tc l bó chân vô đch muôn năm”.   Nếu không, biết đâu có th đă có mt thi cuc sng là đa ngc vi muôn vàn ph n Vit? 

(01-06-2022)