Huế: “về nơi đây ... bao thiết tha”
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


 

Trong mt ln nào đó, có ngưi (chưa tng đến Huế) hi tôi: “Thành ph Huế đp là đp tht, hay ch nhng ai thích Huế th́ mi thy Huế đp”? 

Tuy chưa đi khp ‘bn bin ngh́n châu’, nhưng tôi cũng đă có đến nhiu nơi khác nhau, thy khá nhiu thành ph, có xu, có đp. Vy nên tr li sao đây? Tôi nh ḿnh đă nói:  

Phong cnh thiên nhiên ca Huế th́ rt đp, sông núi hu t́nh.  Thành ph Huế có s hài ḥa ca núi và sông, nh tin nhân ca chúng ta thu xưa đă chn la đa thế đa h́nh rt k. Gia thành ph là mt gii sông Hương nưc trong xanh, xa xa có núi Ng B́nh, đi ngưc gịng th́ vùng phía trên có chùa Linh M, có vùng Ngc Trn c rng mênh mông, có chùa Bo Quc... Đi xuôi gịng xung dưi th́ có ch con sông r làm hai:  sông nhánh là sông Gia Hi, c cũng trong xanh; c̣n con sông chính chy quanh Cn Hến, ri ra ca bin Thun An... Nhng ngày c̣n nh, tôi thưng leo lên Ng Môn trong Đi Ni hay lên ca Đông Ba nh́n cát trng bin xanh xa xa, hoc nh́n dc theo con sông, lúc đó c̣n nh mà đă thy phong cnh rt đp.  Bin vùng Hương Thy, Cu Hai, Lăng Cô có tiếng là đp.  

Huế c̣n đp nh có Hoàng Thành và các Lăng Tm ca mt s v vua triu Nguyn, ngoài Huế ra th́ không nơi nào có. Lăng vua Gia Long, vua T Đc,  chúng đp trong s kết hp hài ḥa vi thiên nhiên; lăng vua Minh Mng ra sao th́ lâu ngày quá tôi không nh. Lăng vua Khi Đnh th́ khác hn nhng lăng tm khác, nhưng tôi cho rng không có ǵ đ trm tr, nó không hài ḥa vi thiên nhiên (tuy cũng là nơi đáng cho du khách đến xem).   

Riêng v m thc th́ Huế có khá nhiu món n món kia “rt Huế”, đc bit,  đm đà và thanh... Ngon như thế nào, bây gi Internet cho biết đy đ, nên không cn thiết phi dài gịng.  Con tôm con cá bt đưc t sông hay bin Huế (thu đó) luôn tươi ngon, hp vi khu v ca nhng ngưi rt chn la trong chuyn m thc. 

Đi khái, Huế như thế! Vy mà, nhiu ngưi dân Huế chính gc, k c ngưi thân và bn bè ca tôi, vn nói “Huế là đ đi xa mà thương mà nh, không phi là nơi đ ”. Tôi hiu ti sao có nhn xét đó, mc dù mun phân tích cho cn k th́ cũng không d. Huế, mùa Hè nóng cháy da, Thu và Đông rét mưt, m ưt; tri thưng giăng mây xám liên tiếp, mưa dm th́ c lê thê... làm hi đó ngay my đa tr con như tôi mà cũng thy “chán như con gián”, hung h là ngưi ln. Ngoài ra, hu như mi năm đu có lt, có khi lt ngp đến tn nóc nhà... 

Thế sinh hot ca ngưi Huế th́ sao?  

Nhng ngày c̣n Huế, tôi c̣n nh quá, nên chưa th nhn đnh đưc v nếp sng, cuc sngcách sng ca ngưi Huế.  Ch theo cm nghĩ mà thôi th́,  h́nh như nếp sng ca nhng ngưi Huế trung b́nh cũng phong lưu, tuy cuc sng nói chung th́ có v hơi khó khăn (do nhng yếu t đa lư, điu kin xă hi, v́ nhng hn chế ca giao thông vi các vùng min khác)...  Cách sng ca ngưi Huế, tôi không Huế lâu và thu đó chưa th quan sát mà nm vng đưc. Tôi thy yêu Huế là khi đă trưng thành, lúc đó mi nghĩ nhiu v Huế, và biết nâng niu nhng k nim cũ v Huế. C̣n lúc bn thân đang sng Huế th́, nói như Chế Lan Viên: “Khi ta , ch là nơi đt . Khi ta đi, đt đă hóa tâm hn”...   

Vi câu hi “Mun v thăm Huế thưng xuyên không” th́ dĩ nhiên là “Có ch”!  Bây gi, nếu đưc v thăm Huế ln na, tôi nghĩ tt nht là đi mt ḿnh, không đi vi ai c. Ti sao? V́ vi mi cá nhân, “vùng k nim” là nhng ǵ ḿnh ct gi trong kư c, khó chia x vi ai đưc. Đi v Huế mt ḿnh, trên ư nghĩa đó, là “đi t́m cái tôi đă mt”, mc dù gịng sông Hương vn xanh, cây cu Gia Hi hay cu Trưng Tin vn không đi thay là my.   Biết rng tôi s không t́m li đưc ǵ đáng k, v́ nhng ǵ trong kư c tôi, tuy cũng là mt thành ph Huế nhưng là Huế ca nhng ngày xưa. Nay có vđưng xưa li cũ” đi na, mi vt không c̣n như cũ. Mong tương phùng sao đưc vi mt cái ǵ đă lùi vào dĩ văng xa xăm? 

Nghĩ th́ có nghĩ như vy, tuy nhiên, nếu bây gi có tr li Huế, có l tôi cũng s t́m nh́n li nhng ph phưng xưa, dù nay đă thay đi. Nghe tht mâu thun; nhưng cái ging hu t́nh vn hay linh tinh như thế, biết là ln thn, nhưng không làm khác đưc!   

Có l tôi li s đi qua cu Trưng Tin, đ nh li có mt lúc nào đó ngày xưa, trong mùa nưc cn, đng trên cu nh́n xung đáy sông thy đưc hai ba con cá li lng lơ... Đi qua cu Gia Hi, s t́m đến nơi mà ngày xưa đă là “ph cũ”, ch đ xem ngày nay nó đi thay như thế nào. S đi qua các vùng Ph Cam, sông Bến Ng, Kho Rèn, khu An Cu, nhà Ga, đến các trưng Quc Hc, Đng Khánh (cũ), trưng Pellerin (cũ) đ “ngm tri đt cũ”;  đ thy thi gian, hay gịng đi, trôi qua  trên k nim ca ḿnh, bây gi nó hin ra trong nhng h́nh thái thế nào!  

Nhưng có l s không cn thiết đến chùa Linh M na. Ngày xưa, khi “c̣n bé tí teo”, tôi đến chùa Linh M thy sao mà yên tĩnh, tôn nghiêm; ch có dăm ba khách viếng chùa đi lng l nh́n ngm my hàng bông S trng trng ngăn np, bu không khí sao mà xa trn tc, thanh u. 

Nhưng khi tôi ghé đến đó ln chót, nhng h́nh nh đp ngày xưa đă tan đâu mt. Thy Đi Hùng Bu Đin có t hp đông đúc, hàng trăm ngưi đang tng nim râm ran... Quanh h là vài chú tiu đi qua đi li vi mt b điu oai vang, quan trng... Tôi thy ḿnh hiu đưc cm nghĩ ca bà huyn Thanh Quan lúc xưa khi viếng chùa Trn Quc: 

Trưc ca hành cung nng dăi du
Ch
nh nim c quc nghĩ mà đau...
 

C̣n nhng nơi khác th́ khi đi thăm li Đi Ni cũng như các Lăng Tm, tôi s dành th́ gi đ li mi nơi tht lâu, đ quan sát các kiến trúc đp ca ngày xưa, xem cách b trí, cách chn la như thế nào mà ḥa hp đưc vi thiên nhiên... Xem cho k, nh cho tht nhiu các chi tiết. Tht ra, không rơ t thu nào mà Đi Ni Huế đă tr thành mt cái ǵ ln xn, vi nhà ca tân thi mc lung tung... L ra, nếu tri đt không “ni cơn gió bi”, Đi Ni phi đưc ging như Hoàng Cung Tokyo, hay chí ít cũng c Hoàng Cung ca vua Thái Lan bên Bangkok... 

Dù sao, tôi cũng mun có tht nhiu th́ gi đ nh́n cho k, v́ biết đâu có khi li v́ mt lư do ǵ đó, tt c các th này li đưc “trùng tu” và biến thành nhng công tŕnh “tân c giao duyên”!  S ra sao, nào có ai biết đưc:  chúng ta đang sng thi “ngày nay đá nát vi vàng phai”! 

Chc các bn có biết Huế có mt nơi gi là V D.  Vi ngưi Huế, có l nơi này không đc bit ǵ lm;  nhưng qua bài thơ “Thôn V” ca Hàn Mc T, nó li đưc rt nhiu ngưi Vit khác biết đến: 

Sao anh không v chơi thôn V
Nh́n n
ng hàng cau nng mi lên.
n ai mưt quá xanh như ngc...
 

Mơ khách đưng xa, khách đưng xa
Áo em tr
ng quá nh́n không ra
Nơi đây sương khói m
nhân nh ...
 

Có l Thôn V D trong thi đi ca nhà thơ th́ nó đă như vy tht:  “t quá xanh như ngc. Nhưng ln tôi đến, thy sao V D không ging như trong bài thơ! Có v rt lâu t trưc, Thôn V vn là đt nghèo chăng, nên chng thy có nhà vưn kiu đc trưng ca Huế.  Mà  “thôn” là “làng quê”, nhưng cũng chng có quang cnh “sương khói m nhân nh”. Phi chăng khi tôi đến, do cht qua nhanh kiu “i nga xem hoa” nên không thy đưc “thiên thai”? 

Tuy vy, nếu có th Huế đưc lâu th́ tôi cũng s đến V D, nhưng không phi đ xem “thông cao vút tng mây như thơ và nhc có nói đâu! Thc ra, tôi mun đến đ t́m mt quán cà phê tên Thư Viên;  đ nghe nhng ngưi yêu văn ngh ca x Huế ca hát;  và ḥa ḿnh vi h vào âm nhc. Nghe ngưi Huế hát,  đ thy mng cho x Huế. Ôi x Huế, mnh đt sao mà lm điêu linh, nào là nhng “đt cày lên si đá”, “mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn” và “Tri hành cơn lt mi năm” ...  Thế mà c̣n chưa đ,  t nhng năm 1884-1885 tr đi c̣n biết bao nhiêu “nhân tai” xy đến ... Huế bun, có l v́ c trăm năm nay ri, bao gi cũng thế:  

Ch Đông Ba tiếng gà eo óc
Chùa Th
Lc tiếng trng sang canh
c sông Hương gn sóng khuynh thành
Gi
a gịng mt chiếc thuyn mành nga nghiêng...
 

V́ thế mà thy mng khi nghe tin bây gi ngưi Huế c̣n t li đ cùng hát vi nhau đưc. Có nghe th trên trang Facebook, v́ là ngưi b́nh thưng như chúng ta nên tuy không th hát như Ngc Lan, Y Phương hay Vũ Khanh đưc, nhưng nhiu ngưi cũng là cao th. Có hát là có du hiu tt, v́ cái ǵ cũng cn có thi gian đ tiến ti t t. Mt min đt Huế ră ri sau bao ngn y gian nan, chng phi bây gi mi có đưc nhng tiếng hát ct lên, như mt loài phưng hoàng tái sinh t đng tro tàn nghi ngút ... 

Tôi mun đến đó, đ c vũ, đ bày t t́nh cm vui mng và ng h. Tôi mun nghe quanh ḿnh tiếng hát ca nhng ngưi x Huế. Tôi mun khuyến khích h, ḥa ḿnh vào cùng vi h.  Ôi anh ch em ơi, chúng ta là nhng đa con ca đt Huế, yêu thương x Huế và đưc đt Huế yêu thương: 

Nào chúng ḿnh ra, quây mt ṿng, hát mà chơi
Ḥa cao ti
ếng lên, đưa nhp nhàng, vang khp nơi
Đ
i có ḿnh ta, sao b hoài nhng ngày vui...
 

Trưng hp h vui v hi có yêu cu bài hát ǵ v Huế không, có l tôi s nói nhng bài hát v Huế th́ tôi nghe cũng khá nhiu ri, nên nếu đưc, th́ cho tôi yêu cu đích danh mt ngưi trong các anh ch y hát cho nghe bài hát mà tôi yêu thích. Tôi có nghe anh y qua Internet. Anh có ging tht m, hát nhc bun trong mt phong thái đy hoài nim, tnh táo mà thiết tha. Tôi mun đưc yêu cu anh hát cho mt bài ca Vũ Thành An.   

Dù bài hát là li ca mt ngưi trai nói vi mt cô gái, nhưng nếu nghĩ “Em” đây là tiếng yêu thương ca đt Huế nói vi bn, hay tiếng bn mun thm th́ vi Huế, trong mt khung cnh tương phùng bt cht, nghe cũng vn m ḷng. 

Mt ln nào cho tôi gp li em
Đôi môi đó đ
ến nay c̣n nng?
M
t ln nào cho tôi gp li em
R
i thiên thu s là nhung nh
 

Ḍng đi nào đưa em đi v đâu
Sao không th
y qua đây mt ln
M
t ln nào cho tôi gp li em
Nh
ng bến b xưa cũ, đă m
 

Ôi mái tóc mây bay, gi c̣n không
Ti
ếng nói thơ ngây, gi c̣n không
Em có vui không, hai má c̣n h
ng?

Tui xuân qua mau quá, tôi ng như ngày nào
Đôi m
t em như sao, soi thu tâm hn nhau ...

Mt ln nào cho tôi gp li em
Nghe em nói, tôi vui m
t ln
M
t ln nào cho tôi gp li em
C̣n chút t́nh, đ
t hết ... mt ln
 

*

(04-07-2023)