Hầu Chuyện vị Hoàng Đế triều đại nhà Hồ
 

Văn Lang Tôn-tht Phương

 

*

Nói láo mà chơi, nói láo chơi
Gió thu hiu h
t, git thu rơi
Chuy
n đi đă chán không bun nhc
Thơ th
n nghe ma bo my li

(B Tùng Linh) 

*

Hn gp đưc ông c đă 6-7 ln ri, ln đu cũng do s t́nh c trong mt gic mơ; nhưng không hiu v́ sao, sau đó li tiếp tc nm mơ gp ông c măi ... 

Sau vài ln chuyn văn, hn biết đưc ông c râu tóc bc phơ kia là c H: Thái Thưng Hoàng H Quư Ly, danh hiu “Quc T Chương Hoàng Đế” ca nưc Đi Ngu. 

Ông c không nói ra thân phn, nhưng các cn v ca ông hé l ra cho hn, có l h ng ư hn phi gi mm gi ming, đng “bác bác, cháu cháu” như hi mi gp, c̣n chưa biết. Riêng ông c th́ lúc nào cũng hin t vi hn, ni luôn vui v.

Khi thy hn t nhiên bng đâm ra khép nép kêu “B H”, ông c t tn bo hn đng như thế.

-          Nhưng, ngưi là mt v vua, d thưa!

-          D vi thưa ǵ, lăo đây không c̣n là vua ca ai na! Anh mun kêu ǵ th́ kêu, nhưng hai ch ‘B H’ th́ anh thôi đi nhé !  

Ông c dn thế, nhưng hn vn chưa km đưc ni s. V́ hi c̣n đi hc, hn có nghe biết bao điu v v vua này: “H H hiếu sát, chém hết nhng ai chng đi, đến ni thiên h ra đưng gp ngưi quen không dám dng li nói chuyn, ch ly mt mà liếc nhau”, “Ai tâu tŕnh ư kiến mà vua không va ư là giết” ... Lúc gic Minh đang đui theo, vua chy đến vùng n gp hai cha con ngưi đa phương; hi ngn núi gn đó tên ǵ, h đáp “núi Thiên Cm” (‘tri bt’), thế là ni gin, truyn chém đu c hai, vv... 

Vy mà trưc nay, thy ông c thân thin, hn c kiu như “gn chùa kêu Bt bng anh”... Nhưng nh́n ông c li không thy có chút ǵ khó khăn hay d tn c. Nét mt ông tuy đăm chiêu, nhưng ni hin hu; ánh mt khi nh́n hn th́ đm m như ông đang nh́n mt đa tr thơ... 

Có ln, ông c hi hn: 

-          Anh làm ǵ nh?

-          D thưa, tiu bi đc sách . 

-          Đc sách? Li cũng là mt con mt na ri! Nhai văn nhá ch, chng đưc tích s ǵ, ch cm đu đi tin my điu v vn trong sách ri tưng ḿnh quán c thông kim!

-          D, chc ít nhiu ǵ th́ cũng có chuyn đó tht. Nhưng thưa, cũng tùy thôi, ḿnh phi biết lc ra các điu hay d ri mi tin. Bin hc vn vô b, d thưa, lm khi ḿnh cũng lm lc nhưng phi ráng đ đng lm hết cái n đến cái kia thôi... 

-          Vy anh hc đưc cái ǵ trong sách v?

-          Thưa, có nhiu điu trong đó cũng đúng, tiu bi có suy nghĩ k và tin rng nhn đnh như sau là đúng: Mi lư thuyết đu màu xám, ch có cây đi là măi măi xanh tươi”.

-          Ch có chng đó thôi sao?

-          Thưa, v́ xă hi loài ngưi luôn luôn đi thay đ tiến b, cho nên không có ch thuyết nào là “tri ngh́n năm vn c̣n mi m”, không có ch trương ca cá nhân nào là “sau muôn thu không kt qua”! 

-          H, cũng có lư, nhưng chưa thoát ra đưc cái ṿng ln qun múa tay không. My điu anh nói, có cho ai ăn thế cơm đưc đâu!

-          Thưa, nim tin cũng không ăn đưc nhưng làm cho con ngưi có th đương đu vi s nhc nhn mà sng. Con ngưi ch c gng khi có nim tin, tin rng trong xă hi có s công bng, có phi trái, ngày ngày đưc an lành và ngày mai h s có no m... D thưa, dưi triu đi ca ngài thu đó, con ngưi mun sng vi s hăi, hay mun sng vi mt nim tin? 

-          Anh ràng buc d lm! Vy sách v mà anh đc, toàn nói xu v triu đi nhà H hay sao?

-          Thưa, loài ngưi là cái ging lm mưu mô, c ưa b cong hay vn vo đ t́m cái li cho cá nhân hay tp đoàn ca ḿnh v kinh tế hay chính tr. Thành ra tùy nhu cu mà nhn đnh ca h có th nay rày mai khác. Bo là nhn đnh v nhà Đinh, nhà H, nhà Mc hay Tây Sơn hoc nhà Nguyn, thưa, cũng tùy theo k nhn đnh là ai mà thôi...

-          Lăo đây hiu điu đó, anh không cn rào trưc đón sau. Thiên h nói nhng ǵ th́ lăo cũng biết, nhưng lăo mun hi cá nhân anh đó: Anh nghĩ thế nào v triu đi nhà H? Theo anh, lăo đây là k thế nào?

-          Thưa, ngài là mt con ngưi, dĩ nhiên có điu tt và điu không tt. Tiu bi nghĩ là ngài tt và không tt.

-          Cái nào nhiu hơn, anh nói ngn gn đưc không?

-          Thưa, nếu đưc phép nói ra th́ tiu bi xin đưc dài gịng mt chút, v c hai mt tt và không tt. Trưc hết, ngài không phi là mt k tm thưng.  Lp nên đưc c mt triu đi,  đâu phi ai làm cũng đưc. 

-          Anh nghĩ thế sao? Bn h th́ bo ta cưp ngôi nhà Trn nên b dân chúng ghét...

-          Thưa, chuyn thay đi ngôi th́ trên thế gii này đâu đâu cũng có, thi nào cũng có. Nhà Đinh suy th́ quyn bính v tay vua Lê Hoàn, nhà Tin Lê suy th́ quyn bính v tay vua Công Un, nhà Lư suy th́ nhà Trn lên thay thế... Thiên h không phi là ca riêng ai, vn đ con ngưi đưc an cư lc nghip, là sao cho trong mt xă hi có l sng, có s tiến b; là gii cm quyn th́ phi có trách nhim đó ... Ct lơi là vy, ch không phi vic quyn bính đi vào tay ai! 

-          Th́ ta cũng ráng làm nhng ci cách, xây dng, gi cho triu đ́nh bn vng cũng là lo cho xă tc thôi. Sao dân chúng không hiu mà đi oán ghét, lm k chng li triu đ́nh? Anh nói theo bn thân anh nghĩ đó, đng nói theo bn hc vt viết liu!

-          Thưa, nhng ci cách và phương sách ca ngài, có nhng đim hp lư và không hp lư. Nói c th, hp lư như vic ngài b li hc Tng Nho, ci cách thi c, b bt nhng li hc tm chương trích cú, nhai văn nhá ch ..., nó rt hp lư. Vic thuế khóa, ngài ly kinh nghim đi Trn đ ci t cho hiu qu hơn. C̣n nhng điu không hp lư, ví d như triu đ́nh phát hành và bt buc dân chúng phi dùng tin giy. H kh v́ mc in lem nhem, gp nưc th́ mc tan mt làm ngưi ta phá sn. Mà đi đi tin giy th́ phi tr bng tin đng đt gp 7-8 ln, vic đi tin này làm hu hết mi ngưi mt trng hết s tin ḿnh đang có. H s triu đ́nh nên ch than thm, nhưng chc ngài cũng có nghe. C̣n vic triu đ́nh làm li s đinh, tuy thc dng, nhưng ngưi đi sau không biết đưc triu đ́nh mun biết rơ nhân lc ca quc gia hay ch nhm bt lính cho d...  

-          Vua, quan, hay thưng dân đi na, ai cũng phi bo v quc gia. Triu đ́nh có bt lính cũng là chuyn cn phi làm mà thôi!

-          Nhưng ti sao triu đ́nh đánh Chiêm Thành? Ngài có nh giai đon cui nhà Trn, xă hi lon lc v́ quc lc đă yếu mà vua Du Tông li ưa chinh pht, đến ni mc mưu quân Chiêm, vua  chết trong thành Đ Bàn, các đi tưng như Đ L và Nguyn Np Hóa cũng chết theo, hao binh tn tưng. Thay v́ đánh Chiêm, l ra triu đ́nh phi nh rng mi khi có thay đi ln trong xă hi th́ điu ln nht là lo v an trăm h, khoan sc dân đ tính kế lâu dài. Chiến tranh bao gi cũng ch là chuyn bt đc dĩ, sao triu đ́nh li la chn vic đao binh?

-          Triu đ́nh lo m mang b cơi, h phi dâng đt, anh không nh sao?

-          Thưa, có an lành mi có thnh vưng, phi khoan sc dân th́ nưc mi mnh, đó mi là điu hp lư. Mà khi mun làm ǵ mi, hay mun thay đi ǵ, th́ cũng phi làm t t, không th đem c xă hi ra làm thí nghim. Nay triu đ́nh b Thăng Long di đô v Thanh Hóa đ tránh chng đi ngm ca dân;  kinh đô mi th́ to rng mà triu đ́nh bt xây ch trong ṿng ba tháng, dân và lính nào không kit sc? H đói kh, mà triu đ́nh li đi đánh Chiêm Thành đ chiếm đt ca ngưi Chiêm làm ǵ?   

V li, cái lo trong gan rut không phi Chiêm Thành mà là nhà Minh phương Bc. Vua tôi nhà Minh lúc đó th́ đang mun gom hết các nưc nh vào dưi quyn ca h. Nưc ta th́ t Ngô Đinh Lê Lư Trn, lúc nào cũng b h đem quân xung thôn tính. Cái lo ca xă tc, thưa ngài, không phi là thù trong mà là đch ngoài. Hán Thương đin h cũng đă có tŕnh gia triu đ́nh là “không s vic khó làm, mà ch s ḷng ngưi ly lon”, t́nh hung vy đă rơ ràng lm, thưa ngài. 

-          Anh nói chuyn ln, nhưng cũng nên hiu rng trng trách ca lăo đây là gi cho triu đ́nh bn vng. Chế đ cũ đă suy yếu, mc ră ri, ai không c ư t́m cách nâng nó dy th́ cũng không có ǵ phi s lut ca triu đ́nh. C̣n pḥng b gic Minh th́ Hán Thương cũng biết đ pḥng, xây thành quách kiên c, lo vũ khí đy đ... Quân Minh có đánh xung mt ln, không thng nên đành phi rút lui, anh quên sao? 

-          D thưa, Hưng Đo Đi Vương lúc lâm chung có dn là phi dưng sc dân đ làm kế sâu r bn gc. Bo là chng gic ngoài đ bt dân xây kinh đô và thành quách trong khi c xă hi đang đói nghèo là vic không hp lư. C̣n nưc Chiêm Thành, h yếu hơn Đi Ngu tht, nhưng có quân Minh chng lưng th́ h không yếu. Quân Minh lui binh ln trưc, không phi do ta mnh mà lúc đó h có cưng đch đến gn biên gii, đó là quân ca ông Timur, thưa ngài.

-          Chiêm Thành liên kết vi quân Minh, triu đ́nh biết thế, nên phi t ly sc ḿnh mà gng gi, dân chúng không hiu nên không hết ḷng hết sc. Đi Ngu có mun liên minh cũng đâu có ai

-          D thưa, v quân s thi đó mà mnh nht th́ ch có hai:  Nhà Minh và đế quc ca ông Timur Trung Đông. Ch cn làm sao ông Timur đng binh nhm vào nhà Minh, không cn đánh đi na th́ nhà Minh cũng không dám gi quân xung xâm phm Đi Ngu... 

-          Ông Timur là ai?

-          Thưa, ông Timur (Thiếp Mc Nhi) là mt nhân vt gii như Thành Cát Tư Hăn (Genghis Khan), sut đi không h thua mt trn chiến nào. Quân đi ca ông đă đè bp rt nhiu x trên sut mt vùng rng ln, k c đế quc Ottoman, Ai Cp, Syria, Persia, Armenia, Georgia, n Đ, vv... Đu năm 1405, quân đi ca Timur có chun b đánh nhà Minh, c ti 200 ngàn quân kéo đến biên gii. Nhưng bng nhiên ông Timur qua đi đt ngt, kế hoch tn công đành phi b d. Giá Timur mà mnh khe, ngai vàng ca nhà Minh chưa chc đă c̣n, nói chi chuyn vin chinh xung Đi Ngu vào tháng 9 năm sau đó (1406)... 

-          Cũng ti lăo đây c. Triu đ́nh biết nhà Minh đang hi cc thnh, nhưng du h có mnh như quân Nguyên trưc đó đi na, Hưng Đo Đi Vương vn chng li đưc. Do quá chú trng đến s bn vng ca triu đi, lăo đây không nghe li can gián, đ cho xă hi cn kit th́ ly sc đâu đ chng gic ngoài. 

Sau khi Đi Ngu thua trn th́ kết qu ra sao, lăo đây cũng có biết. Nào là quân Minh bt dân chúng lên rng xung bin, bt chim tră, ṃ trân châu. Nào là đt sch, phá sch, tch thu sch nhng ǵ là văn hóa ca nưc ta, không phi ch trong mt ln mà kéo dài đến ba lưt. V́ thế mà sau này, dân Vit mun t́m li lch s ca chính ḿnh th́ không c̣n có ǵ c, phi sao chép li t T Kh Toàn Thư ca nhà Thanh... Văn hóa dân tc và nhng kinh nghim trc t Đinh Lê Lư Trn, l ra phi đưc kế tha, nhưng tt c đu b quân Minh tuyt dit c... 

My vic thế này, sau khi lăo đây đă thành ngưi thiên c ri mi biết đưc. Thế h các anh có phán xét ra sao th́ lăo cũng đành phi chu. Các anh có hiu đâu, c̣n có ni đau nào ln hơn khi b đi sau phán xét như trong B́nh Ngô Đi Cáo: 

Bi h H chính s phin hà
Khi
ến trong nưc muôn dân đ thán
B
n gic Minh tha cơ xâm ln
Lũ gian tà bán
c cu vinh ...
 

Lăo đây nghĩ li, ḿnh biết cương nhưng không biết nhu, ch chăm bo v triu đi mà làm lm điu không hp lư.  Nhưng lăo đây không bán nưc, thà b gic bt ch không h bán nưc, hu thế có biết như thế hay không? 

My trăm năm nay ri, h c nghĩ đến chuyn cũ th́ ḷng không an, không th siêu thoát đưc v́ tâm xao đng. Lăo đây nào có biết sau Đi Ngu th́ t́nh cnh đt nưc thành ra thế đâu, lăo nào có mun thế đâu! 

Nói đến đây, vua quá xúc đng, ôm ly ngc ri gc đu xung, ngi bt đng như mun ngt đi. T trong tm màn ti sau lưng vua, ba bn ngưi cn v bng xut hin. Mt v đưa tay ra làm du tin khách, va nh́n va gt đu nhè nh như mun bo hăy đ cho vua yên tĩnh ngh ngơi. 

Nưc mt lăn trên má, hn cúi đu chào mà giă t

Và cũng t bui đó, đêm đêm hn không c̣n mơ thy ḿnh gp đưc v vua già ln nào na... 

(28-06-2023)