Giới thiệu quyển

Bảy tri thức tất yếu
cho nền giáo dục tương lai 

ERCT xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị quyển "Bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai" do anh Nguyễn Hồi Thủ (Exryu Pháp) dịch từ nguyên tác "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" của Edgar Morin.

Đây là tập cuối cùng trong 3 tuyệt tác về giáo dục của nhà xă hội học Edgar Morin (  -   ) được Nhà Xuất Bản Tri Thức phát hành đấu năm 2008.

Mời các anh chị cùng t́m đọc

ERCT