Tết Kỷ Hợi

Chương trnh Tặng qu Tết
cho người gi neo đơn, trẻ em mồ ci - khuyết tật tại qu nh

Hnh ảnh trao qu tại Thiện Loại x Lộc Điền, huyện Ph lộc

Thời gian : 16:00 - Ngy 13/1/2019 - Số phần qu : 80 gia đnh

Nội dung phần qu :

Bao l x: 200,000 đồng v
Qu: 100,000 đồng gồm dầu ăn, bột nm, bnh kẹo v.v....