Tết Kỷ Hợi

Chương trnh Tặng qu Tết
cho người gi neo đơn, trẻ em mồ ci - khuyết tật tại qu nh

Hnh ảnh trao qu tại Sơn Cng t/x Hương Tr

Thời gian : 14:30 - Ngy 12/1/2019 - Số phần qu : 80 gia đnh

Nội dung phần qu :

Bao l x: 200,000 đồng v
Qu: 100,000 đồng gồm dầu ăn, bột nm, bnh kẹo v.v....