Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Văn Sắt (66, Chiba-dai)

 

Vườn ngạn uyễn sinh hoa đă héo
Khối h́nh hài phải chịu ră tan
Bảy dây oan nghiệt hết ràng
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương

VSơn - USA

3/19/2007